ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ )

ปี พ.ศ.


ภูมิภาค


ปริมาณขยะมูลฝอยปี ปี 2563


0.97 ล้านตัน




ข้อมูลสรุปปี 2563

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 0.97 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 0.33 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง 0.33 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง 0.31 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 0.00 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง13 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง338 แห่ง
 • สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 2 แห่ง
 • การฝังกลบถูกหลักวิชาการ 2 แห่ง
 • การหมักทำปุ๋ย0 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE)0 แห่ง
 • เตาเผามีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 1 แห่ง
 • MBT0 แห่ง
 • RDF0 แห่ง
 • ผสมผสาน0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน)7 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 13 แห่ง
 • การเทกอง 325 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 0 แห่ง
 • อื่น ๆ ที่มีการเทกอง/เทกองควบคุมในสถานที่ 0 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามจังหวัด ปี 2563

จังหวัด ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน)
ลำพูน 265.60 113.50 70.00 82.10 0.00
เชียงราย 776.40 408.20 203.00 165.20 0.00
เชียงใหม่ 1,434.40 309.10 596.00 529.30 0.00
แม่ฮ่องสอน 168.60 76.45 23.40 68.75 0.00