ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ )

ปี พ.ศ.


ภูมิภาค


ปริมาณขยะมูลฝอยปี ปี 2565


ล้านตัน
ข้อมูลสรุปปี 2565

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง6 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง342 แห่ง
 • สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 2 แห่ง
 • การฝังกลบถูกหลักวิชาการ 5 แห่ง
 • การหมักทำปุ๋ย0 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE)0 แห่ง
 • เตาเผามีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • MBT0 แห่ง
 • RDF0 แห่ง
 • ผสมผสาน0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน)14 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 23 แห่ง
 • การเทกอง 302 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 0 แห่ง
 • อื่น ๆ ที่มีการเทกอง/เทกองควบคุมในสถานที่ 0 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามจังหวัด ปี 2565

จังหวัด ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน)
ลำพูน 296.00 140.00 50.00 106.00 0.00
เชียงราย 930.00 300.00 160.00 470.00 35,000.00
เชียงใหม่ 1,445.00 359.00 810.00 276.00 450.00
แม่ฮ่องสอน 195.00 50.00 20.00 125.00 0.00