ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

ปี พ.ศ.


ภูมิภาค


ปริมาณขยะมูลฝอยปี ปี 2562


0.96 ล้านตัน
ข้อมูลสรุปปี 2562

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 0.96 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 0.23 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง 0.54 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง 0.19 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 0.00 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ได้แก่64 แห่ง
 • หมักทำปุ๋ย 0 แห่ง
 • MBT 0 แห่ง
 • RDF 0 แห่ง
 • ฝังกลบถูกหลักวิชาการ 7 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) 0 แห่ง
 • เตาเผามีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน)54 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่331 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 14 แห่ง
 • การเทกอง 315 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 2 แห่ง
 • สถานีขนถ่าย 2 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามจังหวัด ปี 2562

จังหวัด ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน)
ลำพูน 230.72 92.18 72.12 66.42 0.00
เชียงราย 592.43 155.30 193.88 243.25 0.00
เชียงใหม่ 1,647.86 345.07 1,204.07 98.72 0.00
แม่ฮ่องสอน 169.55 44.51 9.44 115.60 70.00