ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ )

ปี พ.ศ.


ภูมิภาค


ปริมาณขยะมูลฝอยปี ปี 2566


1.05 ล้านตัน
ข้อมูลสรุปปี 2566

 • ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 1.05 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 0.27 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง 0.38 ล้านตัน
  • ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง 0.40 ล้านตัน
 • ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 0.03 ล้านตัน
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง7 แห่ง
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง336 แห่ง
 • สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 4 แห่ง
 • การฝังกลบถูกหลักวิชาการ 6 แห่ง
 • การหมักทำปุ๋ย0 แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE)0 แห่ง
 • เตาเผามีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 0 แห่ง
 • MBT0 แห่ง
 • RDF0 แห่ง
 • ผสมผสาน0 แห่ง
 • เทกองควบคุม (<50 ตัน/วัน)14 แห่ง
 • เทกองควบคุม (>50 ตัน/วัน) 0 แห่ง
 • เตาเผาไม่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ 10 แห่ง
 • การเทกอง 309 แห่ง
 • เผากำจัดกลางแจ้ง 0 แห่ง
 • อื่น ๆ ที่มีการเทกอง/เทกองควบคุมในสถานที่ 0 แห่ง

ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามจังหวัด ปี 2566

จังหวัด ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง (ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน)
ลำพูน 306.00 110.00 95.00 101.00 0.00
เชียงราย 874.00 280.00 150.00 444.00 30,000.00
เชียงใหม่ 1,475.00 300.00 750.00 425.00 450.00
แม่ฮ่องสอน 215.00 55.00 40.00 120.00 0.00