จังหวัด ร้อยเอ็ด

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทวาภิบาล ต. ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 43519165 โทรสาร 43511353

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 16.05340 y : 103.65240

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

8299.45 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 20
มี อปท. จำนวน 203

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 72 แห่ง
อบต. 129 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

66 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 67 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 66 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.โพนทราย บ่อขยะทต.โพนทราย หมู่13 บ้านหนองบัวบาน ม.13 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 ร้อยเอ็ด 11 ไร่ - งาน - วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
2 ทต.ปทุมรัตน์ บ่อขยะทต.ปทุมรัตน์ โคกหนองม่วง ม.11 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 45190 ร้อยเอ็ด 10 ไร่ 2 งาน 50.8 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 11
3 อบต.ช้างเผือก บ่อขยะอบต.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ร้อยเอ็ด 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
4 ทต.กู่กาสิงห์ บ่อขยะทต.กู่กาสิงห์ บ้านกู่กาสิงห์น้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 ร้อยเอ็ด 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
5 ทต.เกษตรวิสัย บ่อขยะทต.เกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 ร้อยเอ็ด 25 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 8
6 อบต.พนมไพร บ่อขยะอบต.พนมไพร บ้านชะโด ม.11 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ร้อยเอ็ด 20 ไร่ - งาน - วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 9
7 ทต.หนองพอก บ่อขยะทต.หนองพอก ม.8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ร้อยเอ็ด 25 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
8 ทต.โคกสูง บ่อขยะทต.โคกสูง บ้านหนองดง ม.2 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ร้อยเอ็ด - ไร่ 2 งาน - วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
9 ทต.โพนทอง บ่อขยะทต.โพนทอง บ้านคำแข้ ม.6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ร้อยเอ็ด 28 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 30
10 อบต.สว่าง บ่อขยะอบต.สว่าง บ้านสว่าง ม.12 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ร้อยเอ็ด 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
11 อบต.ภูเงิน บ่อขยะอบต.ภูเงิน บ้านนาทม ม.14 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด 29 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 7
12 ทต.นาแซง บ่อขยะทต.นาแซง ม.3 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
13 ทต.เสลภูมิ บ่อขยะทต.เสลภูมิ บ้านท่าไคร้ ม.5 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด 35 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 8
14 ทต.นาเมือง บ่อขยะทต.นาเมือง บ้านหนองว้า ม.5 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด 20 ไร่ การเทกอง (Open Dump), อื่นๆ ไม่ถูกต้อง 1
15 ทต.เกาะแก้ว บ่อขยะทต.เกาะแก้ว ม.6 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4.5
16 ทต.เชียงใหม่ บ่อขยะทต.เชียงใหม่ บ้านเชียงใหม่ ม.10 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ร้อยเอ็ด 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
17 ทต.อัคคะคำ บ่อขยะทต.อัคคะคำ บ้านอัคคะคำ ม.8 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ร้อยเอ็ด 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump), อื่นๆ ไม่ถูกต้อง 6
18 ทต.ชัยวารี บ่อขยะทต.ชัยวารี บ้านศรีวิไล ม.13 ต.ชัยวารี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ต.ขามเปี้ย ร้อยเอ็ด 11 ไร่ การเทกอง (Open Dump), อื่นๆ ไม่ถูกต้อง 2.5
19 ทต.สุวรรณภูมิ บ่อขยะทต.สุวรรณภูมิ ม.4 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ร้อยเอ็ด 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 19
20 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทม.ร้อยเอ็ด บ้านหนองนาสว่าง ม.2 ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด 51 ไร่ - งาน 17.1 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ถูกต้อง 100
21 ทต.สามขา บ่อขยะทต.สามขา บ้านหงษ์แก้ว ม.7 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 ร้อยเอ็ด 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
22 อบต.ยางคำ บ่อขยะ อบต.ยางคำ ป่าดงกู่ ม.8 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 ร้อยเอ็ด 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
23 ทต.โพนทราย บ่อขยะทต.โพนทราย หมู่12 ที่สาธารณประโยชน์ หมู่12 บ้านโพนทราย ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240 ร้อยเอ็ด 10 ไร่ 3 งาน 48 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
24 ทต.หนองฮี บ่อขยะทต.หนองฮี บ้านเหล่ามุ่ง หมู่ 10 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 ร้อยเอ็ด 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6
25 ทต.ดงแดง บ่อขยะทต.ดงแดง บ้านกอก ม.15 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ 48 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 12
26 ทต.จตุรพักตรพิมาน บ่อขยะทต.จตุรพักตรพิมาน บ้านหัวช้าง หมู่1 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ร้อยเอ็ด 25 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 11.21
27 ทต.ดงกลาง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ดงกลาง บ้านกุดแคน ม.2 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ร้อยเอ็ด 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 7
28 ทต.หนองผือ บ่อขยะทต.หนองผือ บ้านหนองผือ ม.11 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ร้อยเอ็ด 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump), การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5
29 ทต.เมืองสรวง บ่อขยะทต.เมืองสรวง บ้านเหล่าฮัก ม.4 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 ร้อยเอ็ด 16 ไร่ 81 วา การเทกอง (Open Dump), การเผาในเตา ไม่ถูกต้อง 8
30 ทต.อาจสามารถ บ่อขยะทต.อาจสามารถ บ้านชูชาติ ม.7 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ร้อยเอ็ด 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump), การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, เตาเผาขนาด ไม่ถูกต้อง 10
31 อบต.ขอนแก่น บ่อขยะอบต.ขอนแก่น บ้านหนองหุ่ง หมู่10 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
32 ทต.ปอภาร บ่อขยะทต.ปอภาร บ้านปอภาร หมู่13 ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 1 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3.16
33 ทต.จำปาขัน บ่อขยะทต.จำปาขัน บ้านโคกฮัง ม.4 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ร้อยเอ็ด 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
34 อบต.น้ำคำ บ่อขยะอบต.น้ำคำ บ้านน้ำคำ หมู่15 ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภมิ จ.ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 11 ไร่ ไม่ถูกต้อง
35 อบต.ทุ่งศรีเมือง บ่อขยะอบต.ทุ่งศรีเมือง บ้านหนองหูลิง หมู่5 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ร้อยเอ็ด 10 ไร่ ไม่ถูกต้อง
36 อบต.แสนสุข บ่อขยะอบต.แสนสุข บ้านโพธิ์น้อย บ้านโพธิ์น้อย ม.12 ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ร้อยเอ็ด 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
37 อบต.สระแก้ว บ่อขยะอบต.สระแก้ว บ้านโนนทราย ม.6 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
38 ทต.โพธิ์ชัย บ่อขยะทต.โพธิ์ชัย บ้านนางเตี้ย-โพธิ์ชัย ม.7 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ร้อยเอ็ด 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
39 อบต.กุดน้ำใส บ่อขยะ อบต.กุดน้ำใส บ้านกุดน้ำใส หมู่1 ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ร้อยเอ็ด 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
40 อบต.ค้อใหญ่ บ่อขยะอบต.ค้อใหญ่ บ้านหนองคลีไฟ ม.4 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ร้อยเอ็ด 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
41 อบต.หนองทัพไทย บ่อขยะอบต.หนองทัพไทย ม.13 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ร้อยเอ็ด 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3.5
42 อบต.คำไฮ บ่อขยะอบต.คำไฮ หมู่4 บ้านโปง ม.4 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
43 ทต.เมยวดี บ่อขยะทต.เมยวดี บ้านราษฎร์สามัคคี ม.8 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 ร้อยเอ็ด 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
44 อบต.บ้านเขือง บ่อขยะอบต.บ้านเขือง บ้านดงเย็น ม.13 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
45 ทต.ธงธานี บ่อขยะทต.ธงธานี บ้านขาม ม.3 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ 2 งาน ไม่ถูกต้อง
46 ทต.ท่าสีดา บ่อขยะทต.ท่าสีดา บ้านท่าสีดา ม.5 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ร้อยเอ็ด 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
47 อบต.ผาน้ำย้อย บ่อขยะอบต.ผาน้ำย้อย บ้านผาน้ำย้อย หมู่ 9 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 ร้อยเอ็ด 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
48 อบต.หนองใหญ่ บ่อขยะอบต.หนองใหญ่ 157 บ้านกุดแห ม.4 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
49 อบต.บึงเกลือ บ่อขยะอบต.บึงเกลือ บ้านน้ำจั่นน้อย หมู่8 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด 4 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 2
50 ทต.ขวาว บ่อขยะทต.ขวาว หมู่11 หมู่ 11 บ้านขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง