จังหวัด นราธิวาส

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - ต. ลำภู อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 6.43038 y : 101.80178

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

4475.43 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 89

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 72 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

24 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 26 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 24 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.สุไหงโก-ลก บ่อขยะทม.สุไหงโก-ลก บ้านโต๊ะลือแม ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 นราธิวาส 58 ไร่ 2 งาน 92 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 46.5
2 อบต.จะแนะ บ่อขยะอบต.จะแนะ บ้านละหาร ต.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220 นราธิวาส 14 ไร่ 1 งาน 95 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6
3 อบต.จวบ บ่อขยะอบต.จวบ หมู่1 บ้านเกะร้อง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130 นราธิวาส 8 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
4 ทต.ต้นไทร บ่อขยะทต.ต้นไทร ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 นราธิวาส 2 ไร่ 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2.5
5 ทต.ยี่งอ บ่อขยะทต.ยี่งอ หมู่6 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 นราธิวาส 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
6 ทต.ตันหยงมัส บ่อขยะทต.ตันหยงมัส หมู่13 บ้านบ่อทอง ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 นราธิวาส 24 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 26
7 อบต.ตันหยงมัส บ่อขยะอบต.ตันหยงมัส หมู่8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 นราธิวาส 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
8 ทต.มะรือโบตก บ่อขยะทต.มะรือโบตก บ้านละโอ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 นราธิวาส 9 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
9 อบต.กาลิซา บ่อขยะอบต.กาลิซา หมู่2 บ้านกาลิซา ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 นราธิวาส 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
10 ทต.รือเสาะ บ่อขยะทต.รือเสาะ หมู่7 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 นราธิวาส 30 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 20
11 อบต.ตะปอเยาะ บ่อขยะอบต.ตะปอเยาะ หมู่1 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 นราธิวาส 1 ไร่ 3 งาน 92 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6.5
12 ทต.ศรีสาคร บ่อขยะทต.ศรีสาคร บ้านอีนอ หมู่2 ถ.ศรีสาคร-จะแนะ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 นราธิวาส 12 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
13 ทต.ปะลุรู บ่อขยะทต.ปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 นราธิวาส 42 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 20
14 ทต.บูเก๊ะตา บ่อขยะทต.บูเก๊ะตา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 นราธิวาส 6 ไร่ 46 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 11
15 ทต.แว้ง บ่อขยะทต.แว้ง ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 นราธิวาส 11 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
16 ทต.สุคิริน บ่อขยะเอกชนทต.สุคิริน บ้านปาลีย์ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 นราธิวาส 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
17 อบต.โคกเคียน บ่อขยะอบต.โคกเคียน หมู่6 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส 96000 นราธิวาส 32 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 16
18 อบต.มะนังตายอ บ่อขยะอบต.มะนังตายอ หมู่4 ถ.บ้านธนาต ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส 96000 นราธิวาส 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
19 อบต.กาเยาะมาตี บ่อขยะอบต.กาเยาะมาตี ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 นราธิวาส 1 ไร่ 1 งาน 19 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2.5
20 ทม.นราธิวาส บ่อขยะทม.นราธิวาส บ้านโพธิ์ทอง หมู่9 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส 96000 นราธิวาส 142 ไร่ 1 งาน 58 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 65
21 บ่อขยะ อบต.ลุโบะบือซา ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 นราธิวาส 3 ไร่ 1 งาน 15 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
22 บ่อขยะ อบต.บาเระเหนือ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 นราธิวาส 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
23 อบต.ดุซงญอ บ่อขยะอบต.ดุซงญอ บ้านดุซงญอ หมู่1 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220 นราธิวาส 6 ไร่ การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 1
24 ทต.บาเจาะ บ่อขยะทต.บาเจาะ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 นราธิวาส 2 ไร่ 92 วา การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 5
25 อบต.เชิงคีรี บ่อขยะอบต.เชิงคีรี ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 นราธิวาส 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
26 บ่อขยะ อบต.บูกิต ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130 นราธิวาส 5 ไร่ 2 งาน การเทกอง (Open Dump), ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ไม่ถูกต้อง 1.5