จังหวัด สระแก้ว

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สุวรรณศร ต. ท่าเกษม อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 037-421-135 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.796953 y : 102.140075

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

7195.43 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 66

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 49 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

18 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 18 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 18 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.หนองหว้า บ่อขยะอบต.หนองหว้า หมู่6 บ้านธารนพเก้า หมู่6 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 สระแก้ว 3 ไร่ ไม่ถูกต้อง
2 อบต.หนองหว้า บ่อขยะอบต.หนองหว้า หมู่9 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 สระแก้ว 26 ไร่ 1 งาน 77 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 8
3 ทต.คลองหาด บ่อขยะทต.คลองหาด บ้านเขาดิน ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 สระแก้ว 34 ไร่ ไม่ถูกต้อง
4 ทม.วังน้ำเย็น บ่อขยะทม.วังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 สระแก้ว 45 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 20
5 ทต.วังสมบูรณ์ บ่อขยะทต.วังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 สระแก้ว 10 ไร่ ไม่ถูกต้อง
6 อบต.วังใหม่ (6) บ่อขยะอบต.วังใหม่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 สระแก้ว 8 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
7 อบต.ห้วยโจด บ่อขยะอบต.ห้วยโจด ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 สระแก้ว 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
8 อบต.หนองหมากฝ้าย บ่อขยะอบต.หนองหมากฝ้าย 352 หมู่5 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 สระแก้ว 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
9 ทต.วัฒนานคร บ่อขยะทต.วัฒนานคร บ้านจิก หมู่7 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 สระแก้ว 10 ไร่ ไม่ถูกต้อง
10 ทม.อรัญญประเทศ บ่อขยะทม.อรัญญประเทศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 สระแก้ว 25 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 40
11 ทต.ป่าไร่ บ่อขยะทต.ป่าไร่ หมู่3 ต.ป่าไร่ อ.อร้ญประเทศ จ.สระแก้ว อ.อรัญประเทศ 27120 สระแก้ว 11 ไร่ ไม่ถูกต้อง
12 อบต.หนองแวง บ่อขยะอบต.หนองแวง ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 สระแก้ว 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
13 ทต.ตาพระยา บ่อขยะทต.ตาพระยา 99 ต.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 สระแก้ว 14 ไร่ การเทกอง (Open Dump), การเผาในเตา, ไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 5
14 อบต.หนองหว้า บ่อขยะอบต.หนองหว้า หมู่20 หมู่20 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 สระแก้ว 6 ไร่ ไม่ถูกต้อง
15 บ.ท่าฉาง เอนเนอรืยี่โซลูชั่น จำกัด บ่อขยะทต.วัฒนานคร (บ่อใหม่) บ้านจิก หมู่ที่ 7 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 สระแก้ว 295 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 74
16 บ่อขยะทต.โคกสูง ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 สระแก้ว 20 ไร่ ไม่ถูกต้อง
17 บ่อขยะหจก.ป่าไร่ รีไซเคิล ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 สระแก้ว 9 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 9
18 ทม.สระแก้ว บ่อขยะทม.สระแก้ว บ้านท่าแยก หมู่4 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 สระแก้ว 45 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 60