จังหวัด ศรีสะเกษ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทพา ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 45611139 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 15.12057 y : 104.32170

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

8839.97 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 22
มี อปท. จำนวน 217

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 35 แห่ง
อบต. 179 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

4 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

56 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 60 แห่ง กำจัดถูกต้อง 4 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 56 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 หจก.สามธง บ่อขยะเอกชนทม.กันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ศรีสะเกษ 11 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 26
2 อบต.เมืองน้อย บ่อขยะอบต.เมืองน้อย ที่สาธารณะประโยชน์ ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ศรีสะเกษ 1 งาน 100 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
3 อบต.เสียว บ่อขยะอบต.เสียว หมู่ที่ 9 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ศรีสะเกษ 4 ไร่ 1 งาน 2 วา ปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ ถูกต้อง 15
4 ทต.กำแพง บ่อขยะทต.กำแพง บ้านสมอ ต.โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 26 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 10
5 ทต.เมืองขุขันธ์ บ่อขยะทต.เมืองขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ศรีสะเกษ 39 ไร่ 1 งาน 37 วา การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) ถูกต้อง 12
6 ทต.ห้วยทับทัน บ่อขยะทต.ห้วยทับทัน บ้านบกพอก หมู่ที่ 1 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 ศรีสะเกษ 12 ไร่ การเผาในเตา, มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, เตาเผาขนาด ไม่ถูกต้อง 0.5
7 อบต.อีปาด อบต.อีปาด ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
8 อบต.ทาม อบต.ทาม บ่อ 1 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ศรีสะเกษ 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
9 อบต.ทาม อบต.ทาม บ่อ 2 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ศรีสะเกษ 1 ไร่ 0 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
10 อบต.หนองแวง อบต.หนองแวง ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
11 ทต.ขุนหาญ บ่อขยะทต.ขุนหาญ ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 ศรีสะเกษ 10 ไร่ 64 วา การเทกอง (Open Dump), ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำจัดการด้วยกระบวนการ MBT ไม่ถูกต้อง 14
12 อบต.ดู่ บ่อขยะอบต.ดู่ ม.8 หมู่ที่ 8 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ 65 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
13 อบต.ดู่ บ่อขยะอบต.ดู่ บ้านกระเดา บ้านกระเดา หมู่ที่ 12 ต.ดุ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
14 อบต.ตะดอบ บ่อขยะเอกชน (อบต.ตะดอบ) ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 ศรีสะเกษ 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
15 ทต.ยางชุมน้อย บ่อขยะทต.ยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 ศรีสะเกษ 17 ไร่ 62 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 7
16 อบต.หนองบัวดง บ่อขยะอบต.หนองบัวดง หมู่2 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
17 อบต.หนองบัวดง บ่อขยะอบต.หนองบัวดง หมู่6 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6
18 อบต.หนองบัวดง บ่อขยะอบต.หนองบัวดง หมู่7 (บ่อ 1) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
19 ทต.บึงบูรพ์ บ่อขยะทต.บึงบูรพ์ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220 ศรีสะเกษ 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 7
20 อบต.โพนเขวา บ่อขยะอบต.โพนเขวา บ้านโพนเขวา หมู่ที่2 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 7 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 5
21 อบต.หนองอึ่ง บ่อขยะอบต.หนองอึ่ง หมู่16 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
22 ทม.ศรีสะเกษ บ่อขยะทม.ศรีสะเกษ 1 (บ่อฝังกลบ) ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 ศรีสะเกษ 255 ไร่ การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill), ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำจัดการด้วยกระบวนการ MBT ถูกต้อง 123
23 ทต.บัวหุ่ง บ่อขยะทต.บัวหุ่ง หมู่1 152 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
24 ทต.บัวหุ่ง บ่อขยะทต.บัวหุ่ง หมู่2 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
25 อบต.ด่าน บ่อขยะอบต.ด่าน หมู่10 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
26 อบต.ด่าน บ่อขยะอบต.ด่าน หมู่4 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
27 บ่อขยะ อบต.ห้วยตึ๊กชู ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 ศรีสะเกษ 20 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
28 บ่อขยะ ทต.ไพรบึง ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ศรีสะเกษ 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
29 บ่อขยะทต.สำโรงพลัน ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 ศรีสะเกษ 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
30 บ่อขยะ อบต.ตะดอบ ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 ศรีสะเกษ 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
31 บ่อขยะ ทต.โดด ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 ศรีสะเกษ 7 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
32 อบต.ดู่ บ่อขยะอบต.ดู่ ม.8 หมู่ที่ 8 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ศรีสะเกษ 1 ไร่ 65 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5