จังหวัด ร้อยเอ็ด

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 08 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทวาภิบาล ต. ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 43519165 โทรสาร 43511353

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 16.05340 y : 103.65240

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

8299.45 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 20
มี อปท. จำนวน 203

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 72 แห่ง
อบต. 129 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

66 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 67 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 66 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
51 ทต.ขวาว บ่อขยะทต.ขวาว หมู่1 บ้านโนนยาง ม.1 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด 3 ไร่ 1 งาน การเทกอง (Open Dump), อื่นๆ ไม่ถูกต้อง 1
52 ทต.ขวาว บ่อขยะทต.ขวาว หมู่4 บ้านไทรมูล ม.4 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด 1 งาน ไม่ถูกต้อง
53 ทต.ขวาว บ่อขยะทต.ขวาว หมู่6 หมู่ 6 บ้านหน่อง ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
54 ทต.คำพอุง บ่อขยะทต.คำพอุง บ้านคำพอุง ม.8 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 ร้อยเอ็ด 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 5
55 ทต.บ้านนิเวศน์ บ่อขยะทต.บ้านนิเวศน์ ม.4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ร้อยเอ็ด 27 ไร่ ไม่ถูกต้อง
56 ทต.จังหาร บ่อขยะทต.จังหาร ที่สาธารณประโยชน์ดงหนองร้านหญ้า หมู่ 6 บ้านโต้น ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45270 ร้อยเอ็ด 4 ไร่ ไม่ถูกต้อง
57 อบต.อุ่มเม่า บ่อขยะอบต.อุ่มเม่า บ้านโคกนาคำ หมู่ 10 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3.5
58 อบต.อุ่มเม่า บ่อขยะทต.อุ่มเม้า บ้านหนองหญ้าหวาย หมู่ 11 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 ร้อยเอ็ด 27 ไร่ ไม่ถูกต้อง
59 อบต.คำไฮ บ่อขยะอบต.คำไฮ หมู่3 บ้านนางเตี้ย หมู่3 ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
60 อบต.นาเลิง บ่อขยะอบต.นาเลิง บ้านแห่ ม.2 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 ร้อยเอ็ด 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
61 ทต.หินกอง บ่อขยะทต.หินกอง บ้านเล้าข้าว ม.2 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
62 อบต.บ้านแจ้ง บ่อขยะอบต.บ้านแจ้ง ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
63 ทต.หัวช้าง บ่อขยะทต.หัวช้าง ม.1 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ร้อยเอ็ด 100 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 15
64 อบต.บ่อพันขัน บ่อขยะอบต.บ่อพันขัน บ้านแคน ม.5 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 12
65 อบต.หน่อม บ่อขยะอบต.หน่อม ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
66 อบต.หนองหมื่นถ่าน บ่อขยะอบต.หนองหมื่นถ่าน ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 7
67 อบต.ทุ่งเขาหลวง บ่อขยะอบต.ทุ่งเขาหลวง โนนเขาหลวง ม.4 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 ร้อยเอ็ด 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง