สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทม.นราธิวาส

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทม.นราธิวาส

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทม.นราธิวาส จ.นราธิวาส

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท. อื่น
ชื่อ ทต.กะลุวอเหนือ จ.นราธิวาส

ที่ตั้ง

บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 9 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 6.355657 y : 101.903666
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 142 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2549
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 16 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 65.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 65.00 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การฝังกลบ (Sanitary/Engineered Landfill/Semi Aerobic Landfill) จำนวน 65 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน