สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยทม.สิงห์บุรี

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยทม.สิงห์บุรี

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ จ.สิงห์บุรี

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ ทม.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

ที่ตั้ง

อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 14.88573 y : 100.37370
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 8 งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2545
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 4 กิโลเมตร
สงไปกําจัด ณ โรงปูนซีเมนต์ จังหวัด ราชบุรี
หางจากสถานที่กําจัดฯ กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ - ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด - ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน