บ่อขยะ ทต.เนินขาม

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง - ตัน
การรื้อร่อนขยะมูลฝอย - ตัน
ดําเนินการโดย -

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะ ทต.เนินขาม

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ
ชื่อ ทต.เนินขาม จ.ชัยนาท

องค์กรปกครอง พื้นที่ อปท.
ชื่อ ทต.เนินขาม จ.

ที่ตั้ง

บ้านหัวต่อ ต.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ x : 14.930281 y : 99.950959
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ 2 งาน ตารางวา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2559
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 5 กิโลเมตร

ปริมาณขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 6.00 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ 0.03 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 5.97 ตัน/วัน

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย

• การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) จำนวน 5.9 ตัน/วัน

การใช้งานพื้นที่

กรณีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบที่ใช้งานปัจจุบัน ใช้งานแล้วร้อยละ -
สามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก - ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน
กรณีการเทกอง
ใช้พื้นที่กําจัดไปแล้วร้อยละ 80
สามารถใช้งานพื้นที่กําจัดได้อีก 2 ปี คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย - ตัน